Pohledejte to nejvhodnější řešení pro vás..
Mezitím jak čekáte, prozradíme vám nějaké zvláštnosti.
věděli jste ze
Poskytujeme Vám bezplatnou kyvadlovou dopravu na pláž, pokud jste ubytováni v některém z našich resortů v Bibione?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si dovolenou
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
Apartman/pokoj
Apartman/pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
Apartman/pokoj 2
počet dospělých
počet dětí

Umění města v Benátsko

Benátky
Benátky jistì není zapotøeby pøedstavovat: Nám. sv. Marka, most Rialto, ostrovy Murano, Burano a Torcello jsou známy na celém svìtì. Stejnì jako gondoly, kávarna Florian, opera La Fenice. Benátky jsou unikátním mìstem, ktrého atmosféru vytváøejí úzké ulièky, kanály, mosty.

Portogruaro
Støedovìké renesanèní mìsto na øece Lemene.
K vidìní: ulice Martiri della LIberta s radnicí a šikmou zvonicí, dóm, rybáøský trh, ulice Via Garibaldi, Via Seminario, Via Cavour, vila Marzotto, veøejný park, semináø, národní muzeum, kanály na øece Lemene.

Concordia Sagittaria
Tohle mìsto s pùvodním názvem Julia Concordia - pøívlastek " sagittaria " figuruje v názvu jen od minulého století a stal se souèástí názvu kvùli fabrice na výrobu šípù - bylo založeno asi v r. 42 p.n.l. na území poznaèeném nájezdy Øímanù. Na jeho území bylo nalezeno: øímský most, zvyšky øímských lázní vedle katedrály, øímské divadlo a fórum.
Významné památky: baptistérium s freskovou výzdobou biblických výjevù, tøíloïová katedrála s barokovým oltáøem a a mramorovou nádobou na posvìcenou vodu z 1. století n.l.

Padova & venetian villas
Padova pøedstavuje po kulturní i ekonomické stránce jedno z nejdynamickejších mìst benátského regionu. V 9. století to byla kolíska paleobenátské civilizace a v prùbìhu století mìsto zažilo momenty slávy po stránce kulturní a umìlecké. Památky: Cappella Degli Scrovegni s freskami od Giotta, Palazzo della Regione, dóm na projektu kterého se podílel také MIchelangelo, baptistérium dómu, Bazilika sv. Antona, Prato della Valle - jedno z nejrozlehlejších evropských námìstí. Podél øeky Brenta, která spojuje Padovu s Benátkami, bohaté benátské rody za pomoci slavních architektù a umìlcù ( Palladio, Sansovino, Canova, Tiepolo ) vystavali mnohé vily. Palladiove vily byly postaveny pøevážnì ve 3. ètvtletí 15. století a stali se urèitým status symbolom. K vidìní: Villa Pisani, Villa Foscarini, Villa Widman, Villa Valmarana, Villa Alessandri, Villa Manin.

 

<< BACK

objev svět europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits